Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOEKHELDEN:

Zoekhelden, de besloten vennootschap, is gevestigd aan het A-lab Overhoeksplein, te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 63326191

Definities
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Zoekhelden: Zoekhelden, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen;

Diensten: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de Overeenkomst;

Media: gedrukte, audiovisuele en auditieve Media, in de ruimste zin van het woord;

Media Exploitant: iedere onderneming die als werkzaamheid heeft het exploiteren van Media, met wie Zoekhelden overeenkomsten sluit of doet sluiten terzake van een Mediaplaatsing;

Mediaplanning en Mediastrategie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de advisering omtrent de selectie, timing en budgettering van de Media in verband met Mediaplaatsing;

Mediaplaatsing: een in de Media gerealiseerde reclame-uiting ten behoeve van Opdrachtgever;

Media-executie: het geheel van werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van een Mediaplaatsing, in het bijzonder, maar niet beperkt tot: het reserveren van een Mediaplaatsing, het (doen) contracteren van een Media Exploitant of het coördineren van een Mediaplaatsing;

Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Zoekhelden een Overeenkomst aangaat of met wie Zoekhelden in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Zoekhelden en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die Overeenkomst;

Standaardtarieven Media Exploitant: de door een Media Exploitant van tijd tot tijd gehanteerde Standaardtarieven voor Mediaplaatsingen, zoals die blijken uit de door de Media Exploitant van tijd tot tijd gehanteerde tariefkaarten;

Backoffice: een door Zoekhelden aangewezen derde partij die zich belast met de administratieve opvolging en controle van de Mediaplaatsing;

Tripartiete Overeenkomst: de Overeenkomst waarin Opdrachtgever akkoord gaat met het door Zoekhelden gekozen Backoffice;

Standaard Bureau Korting: de korting zoals in de standaardtarieven van de Media Exploitant vermeld.

 

1.Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zoekhelden, maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Zoekhelden en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zoekhelden, waarvoor derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering ervan. Zoekhelden zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever overleggen.
3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Zoekhelden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten
1. Een aanbieding of prijsopgave van Zoekhelden, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Zoekhelden een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aanvaardt of indien door Zoekhelden uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven. Indien Zoekhelden op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever Zoekhelden daarvoor betalen conform de dan bij Zoekhelden geldende tarieven.
3. Een Overeenkomst tussen Zoekhelden en Opdrachtgever kan werkzaamheden betreffen in verband met zowel Mediaplanning en Mediastrategie als Media-executie. Hierbij zal van geval tot geval door Zoekhelden en Opdrachtgever worden overeengekomen welke van deze werkzaamheden onderdeel zullen uitmaken van de Overeenkomst.
4. Aan aanbiedingen en/of offertes kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige Overeenkomsten en/of opdrachten.

3. Prijzen
1. De uitvoering door Zoekhelden van een opdracht geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Zoekhelden verstrekte gegevens.
2. Alle prijzen van Zoekhelden zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten ten laste van Opdrachtgever.
3. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Zoekhelden van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen kan Zoekhelden doorberekenen aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever zal aan Zoekhelden een bedrag betalen gelijk aan een tussen Zoekhelden en Opdrachtgever nader overeen te komen percentage van de door Zoekhelden bij de Media Exploitant ten gunste van Opdrachtgever bedongen commissies.
5. Zoekhelden zal zich inspannen om een Mediakorting (het verschil tussen de Standaardtarieven Media Exploitant en de door Zoekhelden en de Media Exploitant daadwerkelijk overeengekomen tarieven) te bedingen bij de Media Exploitant. Opdrachtgever zal nimmer enige aanspraak jegens Zoekhelden kunnen ontlenen aan de hoogte van de door Zoekhelden bedongen Mediakorting.
6. Opdrachtgever zal aan Zoekhelden een bedrag betalen gelijk aan een tussen Zoekhelden en Opdrachtgever nader overeen te komen percentage van de door Zoekhelden bij de Media Exploitant bedongen Mediakorting.
7. Zoekhelden kan terzake de in artikel 3.5. bedoelde werkzaamheden de door Zoekhelden besteedde uren in rekening brengen tegen een met Opdrachtgever nader overeen te komen uurtarief in plaats van een percentage zoals bedoeld in artikel 3.4.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Zoekhelden zal de overeenkomst als goed opdrachtnemer, beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Zoekhelden heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Zoekhelden worden verstrekt.
3. De uitvoering door Zoekhelden van een Opdracht geschiedt op basis van de op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Zoekhelden verstrekte gegevens.
4. Opdrachtgever zal aan Zoekhelden alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, waaronder maar niet beperkt tot plaatsing- en uitzendschema’s, tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

5. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien Zoekhelden zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient van derden, kan Zoekhelden bedingen dat Opdrachtgever de betalingen aan deze derden verricht. In geval van betaling door Opdrachtgever aan een door Zoekhelden aangewezen derde partij, geldt deze betaling als een rechtsgeldige betaling aan Zoekhelden door Opdrachtgever.
3. Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Zoekhelden aan te wijzen wijze.
4. Zoekhelden is gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt indien Zoekhelden een gerede twijfel tot betaling heeft.
5. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Zoekhelden op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee direct samenhangende Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
6. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en de kosten gemoeid met de inning van de factuur.
7. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet betaalt, is Opdrachtgever verplicht Zoekhelden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden.

6. Overmacht
1. Zoekhelden en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Indien Zoekhelden door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
3. Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Zoekhelden als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend het weigeren van Mediaplaatsing door een Media Exploitant.
4. Onder overmacht van Zoekhelden wordt verstaan elke van de wil van Zoekhelden onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Zoekhelden kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
5. Zoekhelden danwel Opdrachtgever zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

7. Ontbinding
1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mochten voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Zoekhelden gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Zoekhelden’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Zoekhelden tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is Opdrachtgever verplicht Zoekhelden hiervan meteen op de hoogte te stellen.
3. In geval van een situatie zoals bedoeld in het vorige lid zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij Zoekhelden Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Zoekhelden zonder ingebrekestelling gerechtigd is (1) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd Zoekhelden’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Zoekhelden tot enige schadevergoeding is gehouden.
4. Ingeval van een situatie zoals bedoeld in artikel 7.2 zijn alle vorderingen van Zoekhelden op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

8. Geheimhouding
1. Zoekhelden en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zoekhelden en/of Opdrachtgever gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zoekhelden zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zoekhelden niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.

9. Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of grove schuld van Zoekhelden of diens personeel is Zoekhelden niet aansprakelijk voor enige schade – direct of indirect – van Zoekhelden of derden als gevolg van of in verband met de uitvoering door Zoekhelden van een Overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van Zoekhelden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Zoekhelden wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico bedrag dat krachtens de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor rekening van Zoekhelden komt.
3. Indien Zoekhelden aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zoekhelden beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht is overeengekomen.
4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Zoekhelden meer bedragen dan € 50.000,-, indien – om welke reden dan ook – geen uitkering plaatsvindt krachtens de in lid 2 genoemde verzekering.
5. Zoekhelden is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard ook – die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door opdrachtgever.
6. Opdrachtgever vrijwaart Zoekhelden van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door opdrachtgever aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

10. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Zoekhelden danwel haar leverancier(s), berusten bij Zoekhelden respectievelijk haar leverancier(s). Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
2. Zoekhelden is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op het werk te (laten) vermelden of te verwijderen en Opdrachtgever is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Zoekhelden openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij het resultaat van de overeenkomst zich hier niet voor leent.
3. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Zoekhelden, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat van de overeenkomst voor zover dit betreft het recht van gebruik overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het resultaat van de overeenkomst, waarvoor op het moment van het sluiten van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Zoekhelden bekend te zijn gemaakt.
4. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Zoekhelden niet gerechtigd het resultaat van de overeenkomst ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat van de Opdracht, heeft Zoekhelden recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten.
5. Zoekhelden blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten, gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de overeenkomst aan te wenden voor zijn eigen publiciteit of promotie, waaronder mede begrepen de portfolio van Zoekhelden.

11. Acquisitie
1. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Zoekhelden en Opdrachtgever, is Zoekhelden gerechtigd de firmanaam van de Opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen en haar portfolio. Zoekhelden is bovendien gerechtigd om een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project. Zoekhelden is het toegestaan de firmanaam en voornoemde beschrijving te gebruiken ten behoeve van acquisitie van nieuwe klanten.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst tussen Zoekhelden en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Maak direct een afspraak

Wilt u de Zoekhelden op de koffie? Vul dan het formulier in en wij zorgen voor de gevulde koeken.

Mobile Analytics